shopup.com

ดูบทความบริการรับทำวีซ่าอังกฤษ

บริการรับทำวีซ่าอังกฤษ

                           

การยื่นขอวีซ่าอังกฤษไม่ว่าจะเป็นในส่วนของวีซ่าท่องเที่ยว ธุรกิจ นักเรียน คู่หมั้น วีซ่าคู่สมรส การขอวีซ่าเพื่อการพำนักระยะสั้น หรือระยะยาวก็ตาม ผู้ขอจะต้องไปดำเนินการยื่นขอด้วยตัวท่านเอง เนื่องจากมีการสแกนลายนิ้วมือและม่านตา ดังนั้นจึงไม่สามารถไปยื่นแทนได้ทุกกรณี

  โดยผู้ยื่นขอวีซ่าอังกฤษต้องมีการกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ + ทำวันนัดยื่นขอวีซ่าไปล่วงหน้า ก่อนที่ท่านจะไปยื่นวีซ่า ไม่สามารถ Walk In เข้าไปยื่นได้เอง การกรอกฟอร์มวีซ่ารวมถึงการทำวันนัดยื่นเอกสารท่านสามารถทำได้ที่เว็บไซด์ของทาง VFS UK ซึ่งแบบฟอร์มจะมีคำถามที่ค่อนข้างเยอะ โดยประมาณ 100 ข้อ จึงอาจทำให้ท่านสับสนได้   ดังนั้นเราจึงมีบริการกรอกแบบฟอร์ม+จองวันนัดยื่นวีว่าให้กับท่านได้ (โทรสอบถามได้ที่ 085-1393620 -นิดา) เพื่อสร้างความสะดวกสบายให้แก่ท่านโดยที่ท่านมีหน้าที่เพียงแค่ไปยื่นวีซ่า+นำเอกสารประกอบการยื่นวีซ่าของท่านไปในวันและเวลาที่เราได้จองไว้ให้   เอกสารที่ท่านต้องเตรียมไปในวันยื่นวีซ่า มีดังนี้

  • พาสปอร์ตตัวจริงที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างอย่างน้อย 3 หน้า และต้องเป็นหน้าที่ว่างทั้งด้านหน้า และด้านหลังพร้อมพาสปอร์ตเล่มเก่า (ถ้ามี)
  • รูปถ่าย 2 นิ้วสี 2 รูป พื้นหลังของภาพต้องเป็นสีขาว ไม่ใช่รูปขาวดำ) ควรมีอายุไม่เกิน 6 เดือน และเหมือนกันทั้ง 2 รูป
  • สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาบัตรข้าราชการ / ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล, ใบหย่า และ ทะเบียนสมรสต้องเป็นตัวจริงเท่านั้น / สำเนาสูติบัตร
  • หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัท ที่ท่านทำงานอยู่ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น โดยระบุตำแหน่ง, อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน, วันเดือนปีที่เริ่มทำงานกับบริษัทนี้ และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปยุโรป หลังจากนั้น จะกลับมาทำงานตามปกติหลังครบกำหนดลา
  • กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอสำเนาใบทะเบียนการค้า, ใบทะเบียนพาณิชย์ หรือ หนังสือรับรองบริษัทฯ ที่คัดสำเนาไว้ ไม่เกิน 6 เดือน พร้อมวัตถุประสงค์ในการขอ วีซ่าอังกฤษ เพื่อไปพำนักในอังกฤษด้วยเหตุผลใด
  • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ส่วนตัวหรือสมุดบัญชีเงินฝากประจำ ย้อนหลัง 6 เดือน (โดยอัพเดทการเงินเดือนปัจจุบันด้วย) ควรเลือกเล่มที่มีการเข้าออกของเงินสม่ำเสมอ และมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 6 หลัก เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะการ เงินเพียงพอ ที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อน เมื่อกลับสู่ภูมิลำเนา ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครัว หากใช้บัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่า ต้องออกหนังสือรับรองค่าใช้จ่าย ให้บุคคลในครอบครัวด้วย
  • กรณีที่บริษัทของท่าน เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้เดินทางทั้งหมด ทางบริษัทจะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับ เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายและการกลับมาทำงานของท่าน โดยระบุรายชื่อผู้เดินทาง และเหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ในจดหมายด้วย
  • กรณีที่เป็นนักเรียน/นักศึกษาจะต้องมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา เท่านั้น พร้อมสำเนาบัตรนักเรียน / นักศึกษาด้วยกรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดา / มารดา หรือเดินทางไปกับบิดา/มารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องทำจดหมายยินยอมจากทางอำเภอ โดยที่บิดา, มารดา จะต้องไปยื่นเรื่องแสดงความจำนงในการอนุญาตให้บุตร เดินทางไปต่างประเทศกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอำเภอหรือเขต โดยมีนายอำเภอ หรือผู้อำนวยการเขตลงลายมือชื่อ และตราประทับจากทางราชการอย่างถูกต้อง
  • แบบฟอร์มวีซ่ากรอกข้อมูลครบถ้วนและลงชื่อ 1 ชุด (ทางเรามีบริการกรอกแบบฟอร์ม)

เอกสารจำเป็นต้องแปลเพื่อการยื่นขอวีซ่า

นี้เป็นเอกสารเบื้องต้นสำหรับการขอวีซ่าอังกฤษ ที่เป็นวีซ่าท่องเที่ยว/ธุรกิจ/เยี่ยมญาติ  แต่ถ้าหากเป็นในส่วนของวีซ่าเยี่ยมแฟน หรือติดตามสามี รายละเอียดของตัวเอกสารจะมีเพิ่มเข้ามาอีก โดยท่านสามารถโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 085-1393620 –นิดา

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ตั้ง ถนนสุขุมวิท 54 เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 

Email: lawyerinbkk@gmail.com

05 พฤศจิกายน 2559

ผู้ชม 3540 ครั้ง

Engine by shopup.com