shopup.com

ดูบทความบริการรับทำวีซ่าออสเตรเลีย

บริการรับทำวีซ่าออสเตรเลีย

ศูนย์รับทำวีซ่าออสเตรเลีย URGENT VISA SERVICE 

เราบริการรับทำวีซ่าออสเตรเลีย ขอวีซ่าออสเตรเลีย มีปัญหาเรื่องขอวีซ่าออสเตรเลีย  ปรึกษาศูนย์รับทำวีซ่ของเราได้เพื่อการวิเคราะห์เบื้องต้น

เอกสารที่จำเป็นจะต้องใช้ มีดังนี้

1.พาสปอร์ตเล่มปัจจุบัน+ เล่มเก่า (ถ้ามี)

2.สำเนาพาสปอร์ตหน้าแรก 1 ใบ

3.ฟอร์มตามประเภทวีซ่าที่จะขอ

4.รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว พื้นหลังขาว หรือน้ำเงินอ่อน 2 รูป

5.สำเนาทะเบียนบ้านบัตรประชาชน

6.หลักฐานทางการเงินที่แสดงให้เห็นว่า เรามีเงินเพียงพอที่จะใช้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในขณะที่เราท่องเที่ยวอยู่ในออสเตรเลีย อาทิเช่น สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์(ตัวจริง)+สำเนา หรือสเตทเมนท์จากธนาคาร สินทรัพย์พร้อมใช้เป็นเงินสด หรือพันธบัตร ไม่มีหลักการที่แน่นอนเพื่อการคำนวณยอดเงินสำหรับวีซ่าออสเตรเลียเพื่อการท่องเที่ยว  ทั้งนี้ควรมากพอที่จะครอบคลุมค่าตั๋วเครื่องบิน ที่พัก และอื่นๆ เจ้าหน้าที่จะดูตามความเหมาะสมจากหลักฐานหลายๆ อย่างประกอบกัน

7.หลักฐานอื่นใด ที่จะแสดงสถานภาพของครอบครัว การทำงาน และความผูกพันอื่นๆ ต่อประเทศไทย ที่จะทำให้ทางสถานทูตเชื่อว่าเราจะกลับมาเมืองไทยเมื่อเราเที่ยวเสร็จ ตัวอย่างเช่น หนังสือรับรองเงินเดือน หนังสือรับรองการทำงาน หนังสือรับรองการถือครองธุรกิจ หรืออสังหาริมทรัพย์ต่างๆ ซึ่งแล้วแต่บุคคลที่จะสามารถแสดงให้เห็นถึงความมั่นคงในงานที่ท่านทำอยู่

หากท่านมีธุรกิจเป็นของตัวเองก็จะต้องแสดงเอกสาร ดังต่อไปนี้
- ทะเบียนการค้า

- ทะเบียนหุ้น
- ใบเสร็จเสียภาษี
- เอกสารอื่นใด ที่แสดงว่ากิจการของเรายังคงดำเนินการอยู่ เช่น สเตทเม้นท์บัญชีกระแสรายวัน

8.กรณีที่เดินทางพร้อมกับญาติคนอื่นๆ จะต้องแสดงหลักฐานความเกี่ยวพันกันด้วยอาจจะทำเป็นชาร์ตเพื่อแสดงให้เห็นถึงความเกี่ยวพันธ์กันทางครอบครัว พร้อมใช้เอกสารอื่น ๆ ประกอบด้วยอาทิเช่น ทะเบียนบ้าน ใบเกิด ใบสมรส แล้ว แต่ลักษณะความสัมพันธ์กัน (โทรปรึกษาได้ที่ 085-1393620 -นิดา)

9.วัตถุประสงค์ในการเดินทางที่ชัดเจนไปวันไหนกลับวันไหน และได้บุ๊คตั๋วหรือที่พักเอาไว้แล้วหรือไม่ ถ้ามีก็แนบไปด้วย 

         นี้เป็นเอกสารเบื้องต้นสำหรับการขอวีซ่าออสเตรเลีย ที่เป็นวีซ่าท่องเที่ยว/ธุรกิจ/เยี่ยมญาติ แต่ถ้าหากเป็น ในส่วนของวีซ่าเยี่ยมแฟน หรือติดตามสามี รายละเอียดของตัวเอกสารจะมีเพิ่มเข้ามาอีก

 

05 พฤศจิกายน 2559

ผู้ชม 3252 ครั้ง

Engine by shopup.com