shopup.com

ดูบทความบริการรับทำวีซ่าจีน

บริการรับทำวีซ่าจีน

 หากท่านไม่อยากเสียเวลาไปการกับยื่นขอวีซ่าจีนด้วยตัวท่านเอง เนื่องจากสถานทูตจีนมีผู้ยื่นขอวีซ่าต่อวันเป็นจำนวนมาก จึงทำให้เกิดความล่าช้าในการรอ ให้เรา URGENT VISA SERVICE  เป็นส่วนหนึ่งในการยื่นขอวีซ่าให้แก่ท่าน  การขอวีซ่าจีนไม่ยุ่งยากเพียงแค่ท่านนำเอกสารดังต่อไปนี้มาให้เรา

กรณียื่นวีซ่าท่องเที่ยวจีน

  • เล่มหนังสือเดินทางที่มีอายุใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
  • จองตั๋วเครื่องบินไปกลับ ตามวันที่เดินทางไปกลับ (หากท่านไม่มีเรายินดีดำเนินการให้)

-      ใบจองโรงแรม (หากท่านไม่มีเรายินดีดำเนินการให้)

กรณียื่นวีซ่าจีนประเภทธุรกิจ (เพิ่มเติมจากเอกสารด้านบน)

         -       จดหมายเชิญจากหน่วยงานทั้งเอกชนหรือรัฐบาลในประเทศจีน ระบุถึงวัตถุประสงค์ในการเชิญพร้อมระบุวันเวลาไปกลับ)

         -      หนังสือรับรองงานจากงานที่ท่านทำอยู่ (โปรดระบุ ตำแหน่งงาน/ วันเวลาที่เริ่มงาน/ เงินเดือน/วัตถุประสงค์ในการไปจีน/

                วันเวลาที่เดินทางไป-กลับ) ให้ครบถ้วน

ขั้นตอนการยื่นขอวีซ่า

ยื่นด้วยตัวเอง หรือว่าจะยื่นผ่านตัวแทนทางเรา

สถานที่ตั้ง

อาคารธนภูมิ ถนนเพชรบุรี ชั้น 5

05 พฤศจิกายน 2559

ผู้ชม 4327 ครั้ง

Engine by shopup.com